เอกสารประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG Smartphone by Poontana

เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

SAMSUNG SMARTPHONE by Poontana Marketing

1

หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ภพ.20) อายุไม่เกิน 3 เดือน

3

สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

5

หลักฐานการรับรายได้จากบริษัทฯ

7

เอกสารยินยอมการตรวจสอบสถานะทางการเงิน

2

หนังสือจดทะเบียน VAT

4

เอกสารค้ำประกันจากสถาบันการเงิน

6

หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกกับธนาคาร